Regulamin uczestnictwa w Konferencji

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w Konferencji dla Liderów pod nazwą Global Leadership Summit.
 2. Organizatorem Konferencji jest Fundacja Arrow – Instytut Przywództwa z siedzibą w Krakowie przy ul. Gen. J. Dwernickiego 5, NIP 6762427987.
 3. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Oficjalny Serwis internetowy dedykowany Konferencji znajduje się pod adresem gls.org.pl.

Znaczenie terminów używanych w niniejszym Regulaminie jest następujące:

Organizator: Fundacja Arrow – Instytut Przywództwa z siedzibą przy ul. Gen. J. Dwernickiego 5, 31-530 Kraków, NIP 6762427987.

Serwis: strona internetowa dostępna pod adresem https://gls.org.pl.

Formularz Rejestracyjny: formularz on-line znajdujący się w Serwisie Organizatora lub w serwisie Evenea.pl

Uczestnik: osoba zgłoszona do udziału w Konferencji.

Rejestrujący: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji uczestnika (siebie lub innych osób) na Konferencję poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny w Serwisie Organizatora lub w serwisie Evenea.pl.

Potwierdzenie Udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.

Opłata Konferencyjna: opłata wnoszona przez Uczestnika tytułem udziału w Konferencji.

§ I Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem w Serwisie Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji, nawet w dniach, w których odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności poszczególnych prelekcji.
 3. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika Organizator zwróci uczestnikowi w pełnej wysokości.
 5. Organizator ma prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konferencji bez podania przyczyny.
 6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom poczęstunku w trakcie Konferencji w postaci przerw kawowych.

§ II Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego wymagań.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone osobom trzecim szkody oraz zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone są działania związane z Konferencją i zobowiązany jest do pokrycia strat wynikłych z tego tytułu.
 4. Organizator może przeprowadzać w trakcie Konferencji sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku/głosu każdego z Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Uczestnik, który takiej zgody nie wyrazi zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.

§ III Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie następujących postanowień:
  • zgłoszenie uczestnictwa (samodzielnie lub przez Rejestrującego) poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w Serwisie Organizatora lub w serwisie Evenea.pl;
  • zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;
  • otrzymanie Potwierdzenia Udziału od Organizatora;
  • uiszczenie Opłaty Konferencyjnej w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora (samodzielnie lub przez Rejestrującego).
 2. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby pełnoletnie. Udział niepełnoletniego w Konferencji jest możliwy jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego albo w towarzystwie osoby dorosłej.

§ IV Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem/Rejestrującym, a Organizatorem.
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed datą Konferencji, chyba, że Organizator zdecyduje się zakończyć rejestrację w terminie wcześniejszym. Zgłoszenia drogą elektroniczną, poprzez stronę, gls.org.ploraz www.evena.pl, są prowadzone do trzech dni przed datą wydarzenia. Po tym terminie możliwa jest rejestracja bezpośrednia w dniu rozpoczęcia Konferencji.
 3. Uczestnik/Rejestrujący zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza Rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników, dla których wcześniej dokonał podczas rejestracji.
 6. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • otrzymywanie od Organizatora informacji mailowych dotyczących Konferencji;
  • otrzymywanie od Organizatora informacji nt. innych organizowanych przez niego wydarzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail;
  • udostępnienie adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji.
  • Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na  adres kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl, niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 7. Po zakończonej rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną stanowiącą potwierdzeniem udziału.
 8. Każdy Uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne, identyfikator oraz talony na napoje. Każdy Uczestnik ma również prawo do poczęstunku na przerwach.
 9. Obiad  jest dodatkowa opcją, która Uczestnik może wybrać ale nie musi.

§ V Warunki płatności

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania Opłaty Konferencyjnej związanej z udziałem w Konferencji zgłaszanych przez siebie Uczestników, zgodnie z cennikiem podanym w Serwisie Konferencji.
 2. Płatność powinna być wykonana przelewem elektronicznym lub przez system płatności online T-Pay.
 3. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji zgodnie z wyznaczonymi przez Organizatora warunkami – wcześniejszymi terminami rejestracji lub zgłoszeniem grupy liczącej minimum 5 osób – o których Organizator informuje w Serwisie gls.org.pl.
 4. Zarówno Rejestrujący jak i Uczestnik mają prawo do otrzymania faktury VAT za wykupione uczestnictwo w Konferencji. W celu uzyskania faktury należy w skontaktować się z Organizatorem drogą mailową: kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl.
 5. Rejestrujący, który nie uiści opłaty rejestracyjnej w ciągu trzech dni od momentu rejestracji, zostanie automatycznie usunięty z listy Uczestników.

§ VI Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% zrealizowanej Opłaty Konferencyjnej w przypadku rezygnacji, która nastąpi minimum 14 dni przed wyznaczoną datą Konferencji.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed datą Konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% zrealizowanej Opłaty Konferencyjnej.
 3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać środkami komunikacji elektronicznej (kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl) lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu wskazany na stronie Organizatora. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§ VII Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora należy zgłaszać środkami komunikacji elektronicznej na adres; kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl wyłącznie w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konferencji.
 2. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej wpływu.
 4. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem Konferencji nie uprawnia Uczestnika/Rejestrującego do zmniejszenia opłaty konferencyjnej ani otrzymania ekwiwalentu.

§ VIII Ochrona danych osobowych

 1. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników, podane podczas rejestracji na Konferencję w Formularzu Rejestracyjnym, przetwarzane są przez Organizatora, w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Konferencji, w tym: przeprowadzenia oraz realizacji Konferencji, celach rejestracyjnych oraz w związku z obsługą techniczną strony rejestracyjnej, jak również w celu wystawienia faktury.
 2. Organizator, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuje, że:
 • Administratorem tak zebranych danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Arrow-Instytut Przywództwa z siedzibą w Krakowie przy ul. Gen. J. Dwernickiego 5.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Konferencji, jak również – o ile Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – w celach określonych w § 5 pkt. 6.
 • odbiorcą danych osobowych Uczestnika jest Organizator; dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Organizatora oraz do ich poprawiania, a także do usunięcia. W tym celu Uczestnik musi poinformować Organizatora kontaktując się droga elektroniczna na adres; kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl
 • Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy i udział w Konferencji;
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Więcej informacji na stronie w Polityka Prywatności.

§ IX Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik powinien zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres; kontakt@instytuprzywodztwa.org.pl Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 3. Wszelkie pytania dotyczące Konferencji należy kierować drogą elektroniczną na adres; kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 roku.

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy